Klauzula informacyjna dla celów kontaktowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Anna Skuczyńska-Kwintal w Gdańsku ul. Przemyska 12d/4, 80-180 Gdynia, biuro.kwintal@wp.pl tel. 508506910

Obowiązek informacyjny dotyczący faktur

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Anna Skuczyńska-Kwintal (dalej: „Firmą”) tel.  508506910, e-mail biuro.kwintal@wp.pl. Firma przetwarza dane w celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, RODO): obowiązku wystawienia faktury lub paragonu, wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług oraz obowiązku prowadzenia księgowości i rachunkowości, wynikającego z ustawy o rachunkowości. Dane mogą być powierzane podmiotom, z których korzysta Firma przy ich przetwarzaniu: dostawcom usługi poczty elektronicznej i konwencjonalnej, osobom zajmującym się doradztwem prawnym i podatkowym na rzecz Firmy. Nie przekazujemy danych poza teren Polski.

Dane przetwarzamy przez okres co najwyżej 6 lat, ale ten okres przetwarzania danych może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby niniejsza faktura była niezbędna do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez Firmę – wówczas termin usunięcia jest uzależniony od trwania postępowania i biegu przedawnienia.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane na niniejszej fakturze zostały podane przez Odbiorcę usługi dobrowolnie, ale było to niezbędne w celu udokumentowania transakcji zgodnie z prawem. Ich niepodanie lub podanie w zbyt wąskim zakresie uniemożliwiłoby realizację transakcji ze Firmę. Dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

A.Kwintal - WYWÓZ nieczystości